Privacyverklaring

De heer J.P. Peeters, (h.o.d.n. Peeters Zilverwerk / A.J.G. Peeters Juwelier Horloger) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

Contactgegevens:
Peeters Zilverwerk / A.J.G. Peeters Juwelier Horloger
Van Welderenstraat 26
6511 ML Nijmegen
Website: www.peeters-zilverwerk.nl
e-mail: info@peeters-zilverwerk.nl
Tel: 024 - 322 14 64

De heer J.P. Peeters is belast met het privacybeleid van Peeters Zilverwerk / A.J.G. Peeters Juwelier Horloger (hierna: Peeters Zilverwerk) Van Welderenstraat 26. Hij is te bereiken via info@peeters-zilverwerk.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Peeters Zilverwerk verwerkt persoonsgegevens in het kader van:

Aan- en verkoop van zilverwerk, sieraden , goud/zilver en horloges;
Reparatie van zilverwerk, sieraden en horloges in de meest ruime zin des woords.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- NAW-gegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Peeters Zilverwerk verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Peeters Zilverwerk verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:
- Om u te kunnen bellen, mailen en/of schriftelijk te communiceren indien dit nodig is in het kader van de verkoop of reparatie van zilverwerk, sieraden en horloges
- Om u te kunnen bellen, mailen en/of schriftelijk te communiceren indien dit nodig is in het kader van inkoop van goud en/of zilver, dan wel sieraden
- Peeters Zilverwerk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Peeters Zilverwerk geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een persoon bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Peeters Zilverwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Peeters Zilverwerk verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen verstrekt, uitsluitend indien nodig, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Peeters Zilverwerk gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiks-gemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en kunnen wij ook hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peeters Zilverwerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@peeters-zilverwerk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek toe te voegen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peeters Zilverwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de heer J.P. Peeters info@peeters-zilverwerk.nl